TOILETJUFFROUW BOEKEN WERKT VOLGENS DEZE RICHTLIJNEN

Algemene voorwaarden

TOEPASSELIJKHEID

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn op alle aanbiedingen van, overeenkomsten met, leveringen van en werkzaamheden verricht door Toiletjuffrouw Boeken van toepassing.

1.2. Afwijkende bedingen, afspraken of regelingen gelden slechts indien en voor zover zij tussen Toiletjuffrouw Boeken en wederpartij uitdrukkelijk zijn overeengekomen. Indien het een wederpartij betreft die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, niet zijnde een met een consument gelijk te stellen natuurlijk persoon, geldt daarbij dat zij schriftelijk door Toiletjuffrouw Boeken moeten zijn bevestigd.

1.3. Voor zover er in deze voorwaarden niet van is afgeweken gelden de wettelijke regelingen.

 

ALGEMEEN

2.1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder “wederpartij”: iedere rechts- of natuurlijke persoon die met Toiletjuffrouw Boeken een overeenkomst op titel van dienstverlening, dan wel enige andere titel waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, heeft gesloten of wenst te sluiten, en behalve deze diens vertegenwoordigers, gemachtigden, rechtverkrijgenden en erfgenamen.

2.2. Elke tussen Toiletjuffrouw Boeken en wederpartij gesloten overeenkomst is voor beide partijen volledig bindend.

2.3. Wijzigingen van een overeenkomst waaruit mogelijk nadeel voor Toiletjuffrouw Boeken kan voortvloeien alsmede annulering zijn zonder toestemming van Toiletjuffrouw Boeken onverbindend, behoudens voor zover hierin door deze voorwaarden wordt voorzien of zulks op grond van de wet gevorderd kan worden.

2.4. Bedingen op grond waarvan Toiletjuffrouw Boeken een afleveringsplicht op zich neemt zonder dat de wederpartij zich tot afname van de betrokken diensten verbindt, dan wel op grond waarvan de hoeveelheid en/of de prijs van de respectievelijk af te diensten aan een voorbehoud zijn verbonden, zijn onverbindend.

 

AANBIEDINGEN EN OFFERTES

3.1. Alle door Toiletjuffrouw Boeken gedane aanbiedingen en offertes, waarbij niet uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld, zijn geheel vrijblijvend; na de aanvaarding door de wederpartij komt een overeenkomst tussen die wederpartij en Toiletjuffrouw Boeken tot stand .

3.3. Toiletjuffrouw Boeken heeft het recht een opdracht zonder opgave van redenen te weigeren.

 

TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

4.1. Wederpartij kan een opdracht zowel schriftelijk, digitaal als mondeling verstrekken. Toiletjuffrouw Boeken is door de wederpartij aan Toiletjuffrouw Boeken verstrekte opdrachten eerst gebonden nadat Toiletjuffrouw Boeken deze heeft aanvaard. Van aanvaarding van opdrachten door Toiletjuffrouw Boeken kan slechts worden gesproken indien en voor zover zij schriftelijk is geschied.

4.2. Later onbevoegd gemaakte aanvullende afspraken, wijzigingen of toezeggingen, hetzij mondeling, hetzij schriftelijk gedaan namens Toiletjuffrouw Boeken door personeel, vertegenwoordigers, verkopers of andere tussenpersonen zijn, indien de wederpartij van hun onbevoegdheid op de hoogte was dan wel in redelijkheid aan hun bevoegdheid had behoren te twijfelen, niet bindend, tenzij deze door Toiletjuffrouw Boeken zijn bekrachtigd.

4.3. Indien de wederpartij haar verbintenis niet nakomt, dan wel Toiletjuffrouw Boeken goede grond geeft te vrezen dat zij haar verbintenis niet zal nakomen, is Toiletjuffrouw Boeken gerechtigd de nakoming van haar daartegenover staande verplichtingen, alsmede die die voortvloeien uit dezelfde rechtsverhouding of uit zaken die partijen regelmatig met elkaar hebben gedaan, op te schorten, onverminderd de aan Toiletjuffrouw Boeken krachtens de wet of deze voorwaarden toekomende rechten.

 

PRIJZEN EN TARIEVEN

5.1. Prijzen van Toiletjuffrouw Boeken zijn gebaseerd op kostprijzen geldend op de dag van de totstandkoming van de overeenkomst. Indien gedurende het tijdvak gelegen tussen de datum van offerte en die van de dienstverlening, de kostprijzen een verhoging ondergaan of, ingeval er sprake is van termijnen, de kostprijzen gedurende die termijnen een verhoging ondergaan, zal Toiletjuffrouw Boeken de aan de wederpartij in rekening te brengen prijs dienovereenkomstig verhogen.

5.2. Een consument en een daarmee gelijk te stellen persoon handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf zal ingeval van een prijsverhoging als gevolg van een stijging van de kostprijzen gedurende drie maanden na het sluiten van de overeenkomst bevoegd zijn de overeenkomst te ontbinden, behoudens ingeval er anders is overeengekomen.

5.3. De door Toiletjuffrouw Boeken vermelde prijzen zijn steeds exclusief B.T.W., invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Toiletjuffrouw Boeken is gerechtigd elke wijziging in deze tarieven aan de wederpartij door te berekenen.

 

SCHULDEISERSVERZUIM

6.1. Indien de wederpartij niet vóór het verstrijken van de afgesproken datum van dienstverlening de diensten weigert, kan Toiletjuffrouw Boeken de diensten voor rekening en risico van de wederpartij, daaronder begrepen het risico van kwaliteitsvermindering, in bewaring stellen. Gedurende de bewaring kan de wederpartij haar verzuim slechts zuiveren door het in bewaring gestelde te aanvaarden. Van deze inbewaringstelling dient onverwijld, onder inzending van de factuur ter zake van aflevering, aan de wederpartij schriftelijk kennis te worden gegeven.

6.2. Indien de wederpartij de diensten niet of niet tijdig afneemt, behoudt Toiletjuffrouw Boeken het recht om aan de wederpartij de dienstverleningskosten volledig in rekening te brengen zonder aftrek van enige kosten.

 

OVERMACHT

7.1. Tijdens overmacht worden de dienstverleningsplichten van Toiletjuffrouw Boeken opgeschort. Indien de verplichtingen niet nagekomen kunnen worden door Toiletjuffrouw Boeken zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

7.2. Indien Toiletjuffrouw Boeken bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is Toiletjuffrouw Boeken gerechtigd het reeds geleverde dan wel leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

7.3. Onder “overmacht” in de zin van dit artikel wordt verstaan: omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen en die niet aan Toiletjuffrouw Boeken zijn toe te rekenen. Hieronder zullen onder andere zijn begrepen: stakingen, ziekte van het personeel, vervoersstoringen, maatregelen van overheidswege, brand, natuurrampen, oorlog en oorlogsgevaar, en voorts alle omstandigheden waaronder gehele of gedeeltelijke nakoming van de overeenkomst naar redelijkheid en billijkheid niet kan worden gevergd, een en ander zowel indien deze omstandigheden zich voordoen bij het bedrijf van Toiletjuffrouw Boeken als bij het bedrijf van toeleveranciers.

7.4. Toiletjuffrouw Boeken heeft eveneens het recht zich op overmacht te beroepen indien de niet toerekenbare omstandigheden die de nakoming van haar verbintenis verhindert, intreedt nadat Toiletjuffrouw Boeken aan haar verplichtingen had moeten voldoen.

 

AANSPRAKELIJKHEID

8.1. Toiletjuffrouw Boeken is niet aansprakelijk voor enige schade welke voor de wederpartij of voor derden mocht ontstaan ten gevolge van de dienstverlening van Toiletjuffrouw Boeken, waaronder ook het gebruik van chemische schoonmaakmiddelen of inkt.

8.2. Toiletjuffrouw Boeken aanvaardt slechts aansprakelijkheid voor door de wederpartij geleden schade die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van haar verbintenis of uit onrechtmatige daad, indien en voor zover deze aansprakelijkheid door haar verzekering wordt gedekt, tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering. Indien de verzekeraar om enige reden niet tot uitkering overgaat, dan wel de schade niet door de verzekering is gedekt, is de aansprakelijkheid beperkt tot een tweevoud van het factuurbedrag met een maximum van € 2.000,–.

8.3. Toiletjuffrouw Boeken is niet aansprakelijk indien de tekortkoming het gevolg is van overmacht.

8.4. De in dit artikel opgenomen beperkingen gelden niet indien de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Toiletjuffrouw Boeken of haar leidinggevende ondergeschikten.

 

RECLAMES

9.1. Onder “reclames” dienen te worden verstaan: alle klachten van de wederpartij ter zake van de hoedanigheid van een afgeleverde dienst.

9.2. Indien de wederpartij niet binnen bekwame tijd nadat zij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijze had behoren te ontdekken, bij Toiletjuffrouw Boeken ter zake heeft geprotesteerd, kan zij op het gebrek geen beroep meer doen.

9.3. Met betrekking tot zichtbare gebreken dienen reclames binnen acht dagen na dienstverlening schriftelijk bij Toiletjuffrouw Boeken te zijn ingediend, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond van de klachten.

9.4. Met betrekking tot onzichtbare gebreken dienen reclames binnen acht dagen na het moment van ontdekking of na het moment waarop de gebreken redelijkerwijze hadden behoren te worden ontdekt, doch in ieder geval binnen drie maanden na dienstverlening, bij Toiletjuffrouw Boeken te zijn ingediend, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond van de klachten.

9.5. Door het indienen van een reclame wordt de betalingsplicht van de wederpartij ten aanzien van de in geschil zijnde zaken niet opgeschort.

 

ANNULERING

10.1. De wederpartij kan de overeenkomst die hij met Toiletjuffrouw Boeken heeft gesloten na reservering van het gehuurde en voor het ingaan van de huurtermijn niet laten doorgaan. In dat geval is de wederpartij echter wel kosten verschuldigd. Deze kosten bedragen:

30% van de offerteprijs indien er tot 30 dagen voor de dienstverlening wordt geannuleerd;

60% van de offerteprijs indien er van 30 dagen tot 7 dagen voor de dienstverlening wordt geannuleerd;

75% van de offerteprijs indien er van 7 dagen tot 1 dag voor de dienstverlening wordt geannuleerd;

90% van de offerteprijs indien er op de dag van dienstverlening wordt geannuleerd.

 

BETALING

11.1. Alle betalingen dienen te geschieden conform de in de overeenkomst overeengekomen betalingsvoorwaarden, dan wel binnen dertig dagen na aflevering te worden gestort op een door Toiletjuffrouw Boeken aangewezen bankrekening.

11.2. Bij betaling per bank geldt als datum van betaling de dag van creditering van de bankrekening van Toiletjuffrouw Boeken.

11.3. Toiletjuffrouw Boeken is niet verplicht de wederpartij vooraf opmerkzaam te maken op het verstrijken van een betalingstermijn of hem rekeninguittreksels of dergelijke te zenden, tenzij anders is overeengekomen.

11.4. Ingeval de wederpartij een schuldenregeling met haar crediteuren tracht te treffen, surséance van betaling vraagt, haar faillissement wordt aangevraagd, haar bedrijf sluit of overdraagt, de wederpartij de vrije beschikking over haar vermogen of inkomsten geheel of gedeeltelijk verliest, alsmede indien beslag te harer laste wordt gelegd, is elke verplichting van de wederpartij jegens Toiletjuffrouw Boeken onmiddellijk opeisbaar.

11.5. Na het verstrijken van de betalingstermijn is de wederpartij in verzuim zonder dat een ingebrekestelling is vereist.

11.6. Vanaf de dag volgend op die waarop de betalingstermijn is verstreken is de wederpartij voor elke verdere overschrijding van de betalingstermijn met veertien dagen aan Toiletjuffrouw Boeken rente wegens te late betaling schuldig van 2% over het verschuldigde bedrag.

11.7. Alle kosten, ontstaan uit of verband houdend met het door Toiletjuffrouw Boeken geldend maken van haar rechten voortvloeiende uit of ter zake van de met de wederpartij afgesloten overeenkomsten, daaronder begrepen alle kosten, ontstaan uit of verband houdende met de gerechtelijke en/of buitengerechtelijke inning van enig niet tijdig of niet geheel betaald factuurbedrag of uit enige andere hoofde voortkomend, zonder dat ter zake enige sommatie of ingebrekestelling zal zijn vereist, zijn ten laste van de wederpartij.

11.8. Toiletjuffrouw Boeken heeft steeds het recht om zowel voor als na de totstandkoming van de overeenkomst zekerheid voor de betaling te verlangen, zulks onder opschorting van de uitvoering van de overeenkomst door Toiletjuffrouw Boeken totdat de zekerheid is gesteld, onverminderd het recht van Toiletjuffrouw Boeken op nakoming, schadevergoeding en/of gehele of gedeeltelijke annulering van de overeenkomst, een en ander zonder enige voorafgaande gerechtelijke tussenkomst en zonder dat Toiletjuffrouw Boeken deswege tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn.

 

GESCHILLEN

12.1. Op alle door Toiletjuffrouw Boeken gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

12.2. Indien de wederpartij in Nederland is gevestigd wordt elk geschil aangaande de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van de overeenkomst, alsook elk ander geschil in verband met de overeenkomst, beslecht door de competente rechter van het arrondissement waarin Toiletjuffrouw Boeken is gevestigd, slechts met die beperking dat van de relatieve competentie van de kantonrechter niet zal worden afgeweken.

12.3. Is de Nederlandse wederpartij een consument, dan heeft zij binnen een maand nadat Toiletjuffrouw Boeken zich schriftelijk jegens haar op dit beding heeft beroepen, het recht om voor de beslechting van het geschil voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.

12.4. Indien de wederpartij buiten Nederland is gevestigd, zullen alle geschillen bij uitsluiting van iedere andere of hogere rechtspraak worden beslecht door arbitrage overeenkomstig de Regels van het Nederlandse Arbitrage Instituut, onverminderd het recht van Toiletjuffrouw Boeken de wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet of toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.

 

NAVOLGENDE OPDRACHTEN

13.1. Wederpartij die eenmaal op de onderhavige voorwaarden heeft gecontracteerd, wordt geacht ook bij eventueel daarna mondeling, schriftelijk of digitaal gegeven orders stilzwijgend met de toepasselijkheid van deze voorwaarden akkoord te zijn gegaan, ongeacht of zodanig schriftelijk bevestigd.